Privacyverklaring

Ergotherapiepraktijk Plan4 (Annemarieke Bouma en Annette Baars)  is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Plan4  beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. 

Plan4  is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten van persoonsgegevens die gelden op grond van de AVG en de Wbp.   

Persoonsgegevens  

Plan4 verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.  Plan4 verwerkt uw persoonsgegevens zodat we u goed kunnen behandelen en de behandeling financieel kunnen afhandelen.  

Plan4 legt de volgende gegevens van u vast: 

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens 

Plan4  moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 

Plan4  verzamelt uw gegevens ten behoeve van: 

Volgens de Wet geneeskundige behandel overeenkomst (Wgbo) bewaart Plan4 uw digitaal dossier 15 jaar. 

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Een mail die persoonsgegevens bevat wordt opgenomen in het digitale dossier van de desbetreffende persoon als er een behandelovereenkomst is, vervolgens wordt de mail uit het mailprogramma verwijderd. Indien er geen behandelovereenkomst is aangegaan of wordt aangegaan, wordt de mail na volledige afhandeling verwijderd. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Plan4 om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt  Plan4 ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. 

Digitale uitwisseling van persoons- en medische gegevens binnen onze praktijk en met andere zorgverleners vindt plaats in de beveiligde omgeving van Zorgmail (inclusief SecureMail) en de app Siilo. Wanneer beveiligde digitale uitwisseling niet mogelijk is, versturen wij de informatie per post.  

Uw gegevens zijn opgeslagen in een digitaal dossier van praktijksoftware ProSoftware, genaamd Zorgadmin. Met deze softwareleverancier is een verwerkingsovereenkomst gesloten die aan de wettelijke eisen van de AVG voldoet. Plan4 maakt gebruik van 2 factor authenticatie als toegang tot het digitale dossier en zorgmail. 

Google Analytics  

Wij maken geen gebruik van Google Analytics.  

Uw privacyrechten 

U heeft  recht op inzage  in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG), dit is het recht om de persoonsgegevens die Plan4 van u verwerkt in te zien.  

Daarnaast heeft u het recht op  correctie  van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering  (artikel 17 van de AVG), dit is het recht om uw persoonsgegevens die Plan4 verwerkt, te wijzigen of te verwijderen.  

Tevens heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door  Plan4, dit is het recht om minder gegevens vast te laten leggen.  

Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zal Plan4 uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie of zorgverlener (artikel 20 van de AVG). 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u  door Plan4 verwerkt zijn, kunt u een inzageverzoek per e-mail of per post doen. Plan4 behandelt uw verzoek binnen 4 weken na binnenkomst van het verzoek.  
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan: info@plan4.nl of Fazantenkamp 44, 3607 CB in Maarssen. 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Plan4, maak uw klacht in eerste instantie kenbaar aan ons, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Als u het moeilijk vindt om ons rechtstreeks te benaderen of we komen er samen niet uit, kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.